ARCHANGELSK

MARAT, GANGUT, SEVASTOPOL

SOVIETSKI SOYUZ,
SOVIETSKAYA UKRAINA
, SOVIETSKAYA BYELORUSSIYA, SOVIETSKAYA ROSSIYA